مناسبت های شهریور ماه ۱۳۹۹

” یک مناسبت یک همکار ” 

همكاران عزيز، مي توانند درخصوص تقبل كليه امور مربوط به اطلاع رساني و تبليغات اعم از تهيه اطلاعيه، بنر، پوستر، كليپ، تحليل و گزارش فرهنگي و مانند آن طي تماس با داخلي  ۲۳۹۸ (سركارخانم محمدي) اعلام آمادگي فرمايند. براي فعاليت هاي انجام شده برحسب كميت و كيفيت آن، گواهي فعاليت فرهنگي صادر خواهد شد.

اداره امور فرهنگي و فوق برنامه