مقاله منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل

اندیشۀ آماری نشریه‌ای است که از سوی انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار منتشر می شود. مقاله منتشر شده در نشریه اندیشه آماری توسط آقای دکتر ابراهیم ریحانی و همکاران ایشان با عنوان بررسی درک و فهم دانش‌آموزان پایه هشتم از احتمال (علی کهکی، ابراهیم ریحانی، احسان بهرامی سامانی) دارای بیشترین تعداد دریافت فایل (۱۱۲۶۱) تا تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ می باشد.