مقالات پرارجاع دانشگاه از دانشکده مهندسی عمران

در رابطه با خبر قرار گرفتن نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در بین اثر گذارترین دانشگاهها، لازم به ذکر است که مطابق مستنداتواصل شده، مقاله اول دانشگاه با ۴۲۰ ارجاع و مقاله سوم با ۲۶۴ ارجاع مربوط به دانشکده عمران است. از آقایان دکتر مظلوم و دکتر غفارپور که به ترتیب این دو مقاله را نوشته اند تشکر و قدردانی می شود.