معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه خبر داد:

چاپ مقاله نخستین دانشجوی مشترک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه استکهلم سوئد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پایه و به نقل از معاون پژوهشی دانشکده مقاله اولین دانشجوی مشترک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه استکهلم سوئد با عنوان:

Structural and electronic properties of nitrogenated holey nanotubes: A density functional theory study

در مجله:

Diamond & Related Materials

    با ضریب تاثیر۲٫۵۶۱به چاپ رسید

uio

این مقاله بخشی از نتایج پایان نامه خانم شفیقه آل طاها دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه استکهلم، تحت راهنمایی خانم دکتر رویا مجیدی عضو هیات علمی گروه فیزیک و آقای دکتر مایکل اودلیوس* از  دانشگاه استکهلم سوئد می باشد.

*Michael Odelius