معاون محترم فرهنگی و اجتماعی طی نامه ای؛ دعوت نمود

ششمین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی در روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دی ماه در سالن جلسات ریاست محترم دانشگاه برگزار خواهد شد. آقای مهندس نیکونژاد در این نامه از اعضای محترم شورای فرهنگی واجتماعی درخواست نمود در زمان تعیین شده حضور به هم رسانند

لینک