معاون آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی برق خبر داد

برگزاری سخنرانی علمی پژوهشی در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دکتر نکوکار معاون آموزشی پژوهشی دانشکده برق، چهارمین سخنرانی علمی پژوهشی با موضوع :

PV Arrays Power Enhancement under Mutual Shading Conditions

از گروه مهندسی برق قدرت توسط دکتر رضا قندهاری روز دوشنبۀ گذشته برگزار شد. شایان ذکر است این سلسله سخنرانی‌ها در ترم جاری و با همت دکتر محمد مرادزاده در دانشکده برگزار می‌شود. پیش از این و در هفته‌های گذشته دکتر کربلایی،دکتر داوری و دکتر بدری به ارائۀ سخنرانی پرداخته‌اند.

600