معاون آموزشی دانشکده علوم پایه خبر داد

برگزاری مصاحبه کارگروه علمی جذب هیات علمی گروه ریاضی و فیزیک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پایه ، به نقل از معاون آموزشی دانشکده علوم پایه، مصاحبه علمی افراد دعوت شده به منظور جذب اعضای هیات علمی در رشته ریاضی در گرایش های آمار ، آنالیز و ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات و در رشته فیزیک در گرایش گرانش برگزار شد.