معاون آموزشی دانشکده علوم پایه خبر داد:

برنامه  زمان بندی  مصاحبه دکتری ریاضی

بسمه تعالی

با توجه به پایان مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون مصاحبه دکتری ۹۷ بدینوسیله برنامه دقیق زمانبندی کلیه ثبت نام کنندگان در آزمون مصاحبه به تفکیک گرایش(محض و کاربردی) از طریق فایلهای ذیل اطلاع رسانی  میگردد