معاون آموزشی دانشکده خبر داد:

دفاع اولین دانشجوی دوره دکتری ریاضی محض دانشکده

جناب آقای هادی امرائی اولین دانشجوی دوره دکتری ریاضی محض از رساله خود  با عنوان”پارامترهای گرافی خانواده هایی از گراف های وابسته به حلقه ها” در روز شنبه  ۸ خرداد ماه دفاع کردند

در رساله فوق که  با راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا میمنی و جناب آقای دکتر علی زعیم باشی ومشاوره جناب آقای دکتر محمد رضا پونکی انجام شد به موضوع توسعه رابطه میان جبر و نظریه گراف وبهره گرفتن از نتایج پیشرفته هر کدام از آن ها برای حل مسائل دیگری پرداخته شده است.