معاون آموزشی دانشکده خبر داد:

قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری ریاضی 

باطلاع شرکت کنندگان محترم در  آزمون ورودی دوره دکتری ریاضی سال تحصیلی ۹۵-۹۶  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند

مصاحبه تخصصی در گرایش های اعلام شده مطابق دستوراالعمل اشاره شده در بخش رویداد های سایت  انجام خواهد شد.

dfsdfsd