:معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد

پیرو انعقاد تفاهم¬نامه بین دانشگاه شهید رجایی و بنیاد نخبگان استان تهران، آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه، با توجه به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود، موفق به کسب جایزه دکتر کاظم اشتیانی و دریافت اعتبار پژوهشی جهت تسهیل فعالیتهای پژوهشی، به عنوان استادیار جوان گردید.