معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

کارگاه دانش افزایی با عنوان «افزایش اثرگذاری و رویت پذیری تولیدات علمی در سطح بین المللی با استفاده از علم سنجی» ثبت نام در https://www.sru.ac.ir/elmsanji