معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

برای ایجاد افزایش و تحکیم هماری های دوجانبه به ویژه در انجام پروژه های پژوهشی این تفاهم نامه میان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تنظیم و به امضای طرفین رسید.

مهمترین موضوعات همکاری :

 فراهم نمودن خدمات اخذ و آنالیز پروژه های دانشگاه در زمینه مرتبط با نقشه برداری مغز علوم شناختی و علوم اعصاب-

 فراهم کردن شرایط استفاده دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه در چارچوب تعرفه های مصوب. –

ارائه مشاوره علمی و تخصصی در راستای استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاه-