معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

به نقل از معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه در هفته پایانی آبان ماه معاونت پژوهشی دانشگاه میزبان نخستین جشنواره تجربه های موفق مدارس کل کشور که با همکاری و مشارکت وزارت آموزش و پرورش انجام می شود خواهد بود