معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

 كليه اعضاي محترم هيئت علمي كه داوطلب عنوان پژوهشگر برگزيده و »نشان درجه ١پژوهش دانشگاهشهيد رجائي« مي باشند، پس از مطالعه شيوه نامه بارگذاري شده در سايت دانشگاه معاونت پژوهشفناوري<<مديريت امور پژوهشي<< فرم ها و آئيننامه ها<< فراخوان هفته ملي پژوهش و فناوري( و درصورت احراز شرايط بايستي حداكثر تا روز سه شنبه ٣٠مهر ١٣٩٨اقدام به ثبت اطلاعات پژوهشي خوددر سامانه .پژوهشي گلستان نمايند
shivename