معاونت پژوهش و فناوری خبر داد

 کلیه اعضای محترم هیئت علمی که داوطلب عنوان پژوهشگر برگزیده و »نشان درجه ١پژوهش دانشگاهشهید رجائی« می باشند، پس از مطالعه شیوه نامه بارگذاری شده در سایت دانشگاه معاونت پژوهشفناوری<<مدیریت امور پژوهشی<< فرم ها و آئیننامه ها<< فراخوان هفته ملی پژوهش و فناوری( و درصورت احراز شرایط بایستی حداکثر تا روز سه شنبه ٣٠مهر ١٣٩٨اقدام به ثبت اطلاعات پژوهشی خوددر سامانه .پژوهشی گلستان نمایند
shivename