معاونت مالی و اداری خبر داد

کلیه پاداش بازنشستگان معزز دانشگاه شهید رجائی پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون مالی و اداری، با پیگیری های به عمل آمده کلیه پاداش بازنشستگان دانشگاه شهید رجائی پرداخت گردید.

دکتر ایوب اسماعیل پور با اشاره به دستور اکید پیگیری پرداخت مطالبات و پاداش بازنشستگان توسط ریاست محترم دانشگاه و تکریم ایشان گفت: این موضوع توسط کارگروهی از مسئولین و پرسنل خدوم دانشگاه به صورت تمام وقت پیگیری شد و با حمایت هیات رئیسه محترم دانشگاه خصوصا ریاست دانشگاه این موضع به نتیجه رسید و پاداش بازنشستگان معزز دانشگاه اعم از پرسنل و اعضای هیات علمی پرداخت شد.