معاونت فرهنگی و اجتماعی:

#سیزده_بدر_درمنزل
#مراقبت_خانگی
#احترام_به_مدافعان_سلامت
#آنتی_کرونا
#درمنزل_بمانیم
#منزل_سبز
# رعایت _حقوق_ شهروندی

# حفظ محیط _زیست