معاونت فرهنگی و اجتماعی:

انتخاب آقای دکتر مالیان، مدیر فرهنگی و عضو هیات علمی گروه نقشه برداری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA) را به ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شهید رجایی تبریک می گوییم.

فرهنگ این مرز و بوم با حضور اثربخش چنین استادانی شکوهمندتر از گذشته به چشم خواهد آمد.

موفقیت روز افزون این استاد شایسته و همه استادان را از درگاه احدیت خواستاریم.