معاونت فرهنگی و اجتماعی: کارگاه آموزشی رایگان با عنوان آشنایی با تاریخچه تصویرگری در ایران

🔴 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند:

🔹 #کارگاه_آموزشی رایگان چهار ساعته از طریق سامانه آموزش مجازی LMS با عنوان:

🔸 ” آشنایی با تاریخچه تصویرگری در ایران”

🔹 مدرس: آقاي دکتر محسن حسن پور عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویري

🔹 بازه ثبت نام: از ۲۱ تا ۲۸ فروردین

🔹 برای ثبت نام، اطلاعات زیر را به این رایانامه بفرستید:
Cultural_Social@sru.ac.ir

(نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی و کد ملی با قید عبارت «بابت کارگاه مجازی LMS تاریخچه تصویرگری»)

🔹 مخاطبان: #استادان و #کارکنان دانشگاه

🆔 @srttu_pr