معاونت فرهنگی و اجتماعی : مسابقه بزرگ هنری #کرونا را شکست می دهیم

مسابقه بزرگ هنری
#کرونا را شکست می دهیم

این مسابقه در سه بخش
کاريکاتور
عکاسی
طنز

برگزار میشود

شما تا پایان سال فرصت دارید تا آثارتان را به ایمیل زیر ارسال کنید
Cultural_Social@sru.ac.ir

به برگزیدگان جوایز نفیسی اعطا میشود