معاونت فرهنگی و اجتماعی : فراخوان برنامه های فرهنگی دائمی و غیرحضوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی در اجرای مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه مبنی بر طراحی و برگزاری برنامه های فرهنگی دائمی و غیرحضوری برای دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه، موضوع را طی جلسات متعدد شورای هماهنگی معاونت مورد بحث و بررسی قرارداد و پس از جمع بندی نظرات، چهار فراخوان در زمینه ” برنامه های فرهنگی دائمی و غیرحضوری ” را به تصویب رساند. این برنامه ها هر دو ماه یک بار طی فراخوان همگانی و در قالب مسابقه میان افرادی که آمادگی دارند برگزار می شود و به برندگان سپاسنامه و جایزه اهداء خواهد شد. همچنین، این فعالیت ها حائز امتیازهای فرهنگی لازم برای دانشجویان، کارکنان و استادان از جمله درخصوص انتخاب فعالان فرهنگی، دوره ضمن خدمت، پایه سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه خواهد بود.
عناوین کلی این برنامه ها عبارتند از :
۱_بخش نخست(مسابقه حفظ)
۲_ بخش دوم(مسابقه کتابخوانی)
۳_ بخش سوم(مسابقه ادبی،دینی و هنری)
۴_بخش چهارم(پژوهش های فرهنگی)