معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

 

🔹 چهار #نشریه_دانشجویی در اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد:

🔸 ژاو (برای اولین بار)
🔸 پرانتز باز
🔸 آئینه
🔸 حیات