معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند: کارگاه آموزشی رایگان از طریق سامانه آموزش مجازی با عنوان، “جستجوی جهت دار در اینترنت و آشنایی با پایگاههای تخصصی علمی” ویژه دانشجویان

استاد: دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر

به مدت چهار جلسه

بازه ثبت نام: از ۲۱ تا ۲۸ فروردین

برای ثبت نام، اطلاعات زیر را به این رایانامه بفرستید:
Cultural_Social@sru.ac.ir

(نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و قید بفرمایید بابت کارگاه مجازی استاد رشیدی)

👌مخاطبان: دانشجویان (⚘بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)