معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری سلسله نشست‌های فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی با اندیشمندان علوم انسانی:

.

.

در نخستين نشست، معاونت فرهنگی و اجتماعی میزبان استادانی از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید رجایی بود.دکتر عبداله صلواتی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این نشست فروبستگی فرهنگی را مورد بحث قرار دادند و استادان در این فقره سخنان راهگشایی ارائه کردند.
در ادامه‌ی این نشست، اشباع شدگی و ظاهر گرایی به عنوان دو آفت مهم فرهنگ قلمداد شده و دو فضیلت مهم مقابل این دو، کار فرهنگی اقتضامحور و تقرب به حضور معرفی شده است.همچنین استادان در این نشست بر حفظ منزلت استادان و لزوم برخورد مشفقانه و اخلاقی تاکید داشته اند.
در پایان این نشست، مروری هم بر زیارت جامعه و زیارت عاشورا شد و از این دو زیارت نامه باشکوه به عنوان دو منبع انسان ساز و قدرتمند یاد گردید.

.

.jk