معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل جلسه‌ی صمیمانه آقای دکتر صلواتی با دبیران کانون‌ها، انجمن‌ها، تشکل ها و نشریات دانشجویی:
.

.

جلسه‌ی صمیمانه‌‌ی آقای دکتر صلواتی با دبیران کانون‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و نشریات دانشجویی بعد از مراسم معارفه‌ی ایشان برگزار گردید،در این جلسه یکایک دانشجویان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بیان نمودند و از طرفی با دیدگاه‌های معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آشنا شدند .

.

screenshot-14

screenshot-17

screenshot-18..