معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری اردو‌ی پینت بال توسط بسیج دانشجویی

به همت بسیج دانشجویی اردوی پینت بال ویژه ورودی های جدید در روز جمعه سوم اسفند برگزار میگردد.لازم به ذکر می باشد این اردو ویژه ورودی های جدید می‌باشد.
30094a5c-2394-4b16-b073-bf6b1163c0e6