معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل جلسه‌ی کمیسیون ماده‌ی یک:
.

.

در تاریخ ۲۷ مرداد‌ ۹۸ جلسه‌ی کمیسیون ماده یک ارتقا اعضای هیات علمی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور اعضای محترم حقوقی این کمیسیون برگزار گردید و چندین پرونده‌ی ارتقا و ترفیع مورد بررسی قرار گرفت .