معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

تشکیل جلسه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران مالی دانشگاه:

.

.

این جلسه با حضور آقایان دکتر زعیم باشی، دهباشی، نظری و خانم اکبریان همراه بوده و به موضوعاتی چون ارائه‌ی راهکارهای اجرایی برای بهبود شیوه‌ی هزینه ها و گردش مالی پرداخته شد،همچنین جناب آقای دکتر صلواتی تاکید کردند: شفاف سازی در هزینه ها و تامین نیازهای برنامه‌های دانشجویی توسط کار پردازی به منظور رفاه دانشجویان، تمرکز بر خرید اقلام بیشتر و با کیفیت تر و کاهش هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد .تحلیل وضع موجود و اتخاذ تصمیماتی برای بهبود رویه‌های حاصل این نشست بود .

.

.

screenshot-10