معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

نشست صمیمی کادر اجرایی جشنواره تدریس برتر با دکتر روشن احمدی:

.

.

نشست صمیمی کادر اجرایی جشنواره تدریس برتر با دکتر روشن احمدی معاونت محترم فرهنگی در سالن شهید باهنر برگزار گردید .در این جلسه از کادر اجرایی تقدیر و تشکر صورت گرفت، کمبود ها و کاستی های کانون بررسی و در مورد سیاست کاری سال آینده و کشوری شدن جشنواره ، صحبت شد.

.

.

cea0193d-bd95-45ce-8439-2b53fd0f0ed3