معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری سمینار بین المللی تهویه و تبرید 

 

به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه،سمینار بین المللی تهویه و تبرید با سخنرانی آقای کارستن بیرمن برگزار خواهد شد.

 

 

81a9c2fa-cc1b-493c-a06c-dc7c99fb6214