معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن روز جهانی گرافیک

.

.

‌روز جهانی طراحی هر ساله در تاریخ بیست و هفتم آوریل برای طراحان گرافیک یک روز ویژه و گرامی است. این روز یک فرصت برای شناساندن ارزش‌های طراحی و تاثیرگذاری آن برای ایجاد تغییر در جهان و همینطور گرامی داشت تولد انجمن بین المللی طراحی است.این جشن در دانشکده‌ی گرافیک در قالب کارگاه آموزشی،توزیع شماره جدید نشریه گراف و برگزاری انتخابات انجمن علمی گرافیک و با حضور اساتید گرافیک برگزار گردید.

.

.

2d85dd71-4a41-4321-9685-1a63b161dd81

.

.

3e0abd2c-a002-418f-b3ff-0b17b135a19f