معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

 اولین جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی در سال ۹۸ با حضور تمام اعضای کمیته،در تاریخ ۲۷ ام  فروردین‌ماه  برگزار گردید .در این جلسه با صدور مجوز انتشار یک نشریه موافقت گردید  و  رویکرد نشریات دانشجویی از حیث انتشار الکترونیکی یا بصورت نسخه‌ی فیزیکی در سال ۹۸ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.

.

f67cacc3-8224-4250-b50e-5aeded8edfbc