معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

.

.

 انتخابات کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، کارشناس نشریات و مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه برگزار گردید.این انتخابات هر ساله طبق آیین نامه نشریات برگزار می شود و سه نفر از مدیران مسئول به انتخاب اعضای حاضر در جلسه منتخب می شوند که دو نفر به عنوان اعضای اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل می باشد.این کمیته هرماه جلسه ای با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، سه نفر از اعضای هیئت علمی، مدیر فرهنگی، کارشناس فرهنگی، عضو حقوقدان و مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری برگزار می کند.پس از رای گیری، آقای علی اکبری و علی صفری به عنوان نماینده‌ی مدیر مسئولان نشریات در کمیته‌ی ناظر بر نشریات و آقای حسینی به عنوان عضو علی‌البدل برگزیده شدند.لازم به ذکر است انتخابات با مشارکت ۱۰۰ درصدی مدیر مسئولان نشریات فعال همراه بوده است.

.

.

2c9ea278-0a44-4329-af01-9bccb3597f64