معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی،چهارمین جلسه‌ی کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشجویی در روز سشنبه مورخ ۷ ام اسفند‌ماه برگزار گردید.در این جلسه،فرایند اخذ نشریات جدید طی و با تغییر مدیر مسئول یا سردبیر برخی نشریات دیگر موافقت شد.

4152ab44-2e4f-455b-846b-f82f3f616d9b