معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری دوره‌ی آموزشی رویت مجازی

به همت انجمن علمی معماری،دوره‌ی آموزشی رویت مجازی برگزار می‌گردد.لازم به ذکر است این دوره طی ۱۷ جلسه برگزار خواهد شد.

4f84ea27-607c-4e75-8bb3-0f7bd8f6928e