معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

کمیسیون ماده یک برگزار شد 

در تاریخ ۱۴مرداد ۱۳۹۹جلسه کمیسیون ماده یک بصورت غیرحضوری برگزار شد. در این جلسه پرونده استادان بررسی و مورد تایید قرار گرفت:

🔹تایید  برای ترفیع سالانه

۱.آقای دکتر حمید مسگرانی ۲.خانم دکترالهه هاشمی۳.آقای دکتر محمد کلانتری۴-آقای دکتر محمد هاشمی

۵- خانم دکتر پانته آ عمرانی

 

🔹تایید برای ارتقا

۱.آقای دکتر عباس  نظریان مادوانی ارتقا به دانشیاری

۲.آقای دکتر محمد رضا ارباب تفتی ارتقا به دانشیاری

 

🔹تایید برای تبدیل وضعیت

خانم سحر کیانی تبدیل وضعیت به رسمی-آزمایشی