معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

🔹 نشریه دانشجویی حیات شماره ۱۰۴ منتشر شد.

فروردین ۱۳۹۹