معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

🔹 سه #نشریه_دانشجویی دیگر در اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد:

🔸 سطرهای روشن
🔸 خرداد
🔸 دان