معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

با همکاری کانون گردشگری و کانون فیلم و عکس، مسابقه عکس جاذبه های شهر زیبای من برگزار می‌شود