معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت معاونت فرهنگي و اجتماعي، در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تقویت جایگاه پژوهش در فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در پژوهشگران فعال­ در حوزه های مرتبط با ماموریت های معاونت فرهنگي وا­جتماعي دانشگاه بدین وسیله فهرست اولویت های پژوهشی مورد نیاز معاونت اعلام می گردد.

متقاضیان می توانند با توجه به نکات زیر درخصوص موضوع پژوهشی مورد نظر خود اقدام کنند.

  • مراحل و شرایط تصویب پیشنهاده و پرداخت حق التحقیق:
  • تکمیل و ارائه کاربرگ “پیشنهاده پژوهشی” و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
  • بررسي و تأييد پیشنهاده پژوهشی توسط يك ناظر داخلي و يك داور خارج از دانشگاه
  • بررسي و تصویب پیشنهاده پژوهشی توسط هر دو معاونت پژوهش و فناوری و فرهنگي و اجتماعی دانشگاه
  • نظارت بر قراردادهای منعقد شده، بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواهد بود.
  • چاپ حداقل يك مقاله علمي پژوهشي در نشريات معتبر (مورد تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا آموزش و پرورش)
  • ارائه گزارش نهايي اجرای قرارداد در قالب استاندارد یک طرح پژوهشی با کمیت و کیفیت مناسب مورد تأیید ناظر قرارداد
  • طرح های پیشنهاد شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جزو تحقیقات تقاضامحور شمرده می شوند و حق التحقیق مربوطه از پژوهانه عضوهیأت علمی کسر نمی شود و توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.
  • فرآيند بررسي، تصويب و اختتام طرح پژوهشي مطابق با « دستورالعمل اجرايي طرح هاي پژوهشي دانشگاه » خواهد بود.
ردیف

 

موضوعات طرح های پژوهشی

مورد نیاز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

سقف

مبلغ قرارداد (میلیون تومان)

۱ مطالعه در زمينه راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي ارتقاء سطح باورمندي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهید رجایی به مأموريت راهبردي دانشگاه ۵
۲ شفافيت به مثابه يك ركن: پژوهش درباره نهادينه سازي و گسترش شفافيت در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ۵
۳ تعيين شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي استاد نمونه در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بر پايه مأموريت دانشگاه ۵
۴ آسيب شناسي سطح خودباوري و احساس افتخار دانشجومعلمان و استادان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نسبت به خدمتگزاري در حوزه آموزش و پرورش ۵
۵ بررسي ناهنجاريهاي فرهنگي رايج دانشجويان، كاركنان و استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به همراه تعيين ميزان فراواني هر مورد (آسيب شناسي فرهنگي) و ارائه راهكارهای پیشگیرانه یا جبران کننده ۶
۶ بررسي نقش معاونت فرهنگي دانشگاه بر ارتقاء فرهنگ سازماني/اخلاق حرفه اي دانشگاهيان (كاركنان – استادان) ۶
۷ بررسي و تعيين ميزان نفوذ برنامه هاي فرهنگي در ميان دانشجويان، استادان و كاركنان ۵
۸ بررسي تأثير رسانه هاي نوين (فضاي مجازي، تلفن همراه، اینترنت، ماهواره، ….) بر فرهنگ عمومي دانشگاهیان ۵