معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت معاونت فرهنگی و اجتماعی، در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تقویت جایگاه پژوهش در فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در پژوهشگران فعال­ در حوزه های مرتبط با ماموریت های معاونت فرهنگی وا­جتماعی دانشگاه بدین وسیله فهرست اولویت های پژوهشی مورد نیاز معاونت اعلام می گردد.

متقاضیان می توانند با توجه به نکات زیر درخصوص موضوع پژوهشی مورد نظر خود اقدام کنند.

  • مراحل و شرایط تصویب پیشنهاده و پرداخت حق التحقیق:
  • تکمیل و ارائه کاربرگ “پیشنهاده پژوهشی” و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
  • بررسی و تأیید پیشنهاده پژوهشی توسط یک ناظر داخلی و یک داور خارج از دانشگاه
  • بررسی و تصویب پیشنهاده پژوهشی توسط هر دو معاونت پژوهش و فناوری و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
  • نظارت بر قراردادهای منعقد شده، بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواهد بود.
  • چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا آموزش و پرورش)
  • ارائه گزارش نهایی اجرای قرارداد در قالب استاندارد یک طرح پژوهشی با کمیت و کیفیت مناسب مورد تأیید ناظر قرارداد
  • طرح های پیشنهاد شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جزو تحقیقات تقاضامحور شمرده می شوند و حق التحقیق مربوطه از پژوهانه عضوهیأت علمی کسر نمی شود و توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.
  • فرآیند بررسی، تصویب و اختتام طرح پژوهشی مطابق با « دستورالعمل اجرایی طرح های پژوهشی دانشگاه » خواهد بود.
ردیف

 

موضوعات طرح های پژوهشی

مورد نیاز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

سقف

مبلغ قرارداد (میلیون تومان)

۱ مطالعه در زمینه راهکارهای فرهنگی و اجتماعی ارتقاء سطح باورمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مأموریت راهبردی دانشگاه ۵
۲ شفافیت به مثابه یک رکن: پژوهش درباره نهادینه سازی و گسترش شفافیت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۵
۳ تعیین شاخص های فرهنگی و اجتماعی استاد نمونه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بر پایه مأموریت دانشگاه ۵
۴ آسیب شناسی سطح خودباوری و احساس افتخار دانشجومعلمان و استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به خدمتگزاری در حوزه آموزش و پرورش ۵
۵ بررسی ناهنجاریهای فرهنگی رایج دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به همراه تعیین میزان فراوانی هر مورد (آسیب شناسی فرهنگی) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه یا جبران کننده ۶
۶ بررسی نقش معاونت فرهنگی دانشگاه بر ارتقاء فرهنگ سازمانی/اخلاق حرفه ای دانشگاهیان (کارکنان – استادان) ۶
۷ بررسی و تعیین میزان نفوذ برنامه های فرهنگی در میان دانشجویان، استادان و کارکنان ۵
۸ بررسی تأثیر رسانه های نوین (فضای مجازی، تلفن همراه، اینترنت، ماهواره، ….) بر فرهنگ عمومی دانشگاهیان ۵