معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

برگزاری مسابقه‌ی کتاب خوانی زبان بدن

به همت کانون دبیران جوان و در راستای مهارت های معلمی،مسابقه کتابخوانی زبان بدن برگزار می گردد.این آزمون بصورت حضوری و در روز دوشنبه مورخ ششم اسفند ماه در دانشکده ی علوم پایه برگزار خواهد شد.

49a6f920-68cc-4ac2-a8e3-2d18dacdc423