معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : کارگاه تعامل با دانش آموزان برگزار شد .

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : کار گاه تعامل با دانشآموزان با هدایت دو تن از استادان دانشکده علوم انسانی ؛ خانم دکتر حمیدی و آقای دماوندی

به همت کاون دبیران جوان برگزار گردید.

photo_%db%b2%db%b0%db%b0%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b1-
%db%b5%db%b0-%db%b1%db%b1