معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: #کارگاه_آموزشی رایگان مکالمه انگلیسی در ده جلسه از طریق سامانه آموزش مجازی LMS ویژه استادان دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند:

🧩 #کارگاه_آموزشی رایگان مکالمه انگلیسی در ده جلسه از طریق سامانه آموزش مجازی LMS با عنوان:

🏵️ “مکالمات روزمره”

🔹 مدرس: آقاي دکتر رضا نجاتی عضو هیأت علمی گروه زبان

🔹 بازه ثبت نام: از ۲۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت

🔹 برای ثبت نام، اطلاعات زیر را به این رایانامه بفرستید:
Cultural_Social@sru.ac.ir

(نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی و کد ملی با قید عبارت «بابت کارگاه مجازی LMS با عنوان مکالمات روزمره »)

🔹 مخاطبان: استادان دانشگاه