معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : همایش یکصد و پنجاهمین سال ثبت جدول تناوبی مندلیف

همایش یکصد و پنجاه سالگی ثبت جدول تناوبی در تاریخ ۹۸/۹/۱۰ با حضور اساتید و دانشجویان گرامی برگزار شد.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b2_%db%b1%db%b7-%db%b4%db%b9-%db%b3%db%b6