( معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :طرح خادم ( خانواده ایمن در مخاطرات

کانون دانشجویی هلال احمر برگزار می کند:
? طرح خادم ( خانواده ایمن در مخاطرات)
? روز یکشنبه ده آذر
? سالن شهدا
⏰ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰
? به همراه ثبت ضمن خدمت در سامانه

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b8_%db%b2%db%b3-%db%b0%db%b3-%db%b3%db%b1