معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: تشکیل کمیسیون ماده یک

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، دوشنبه این هفته ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ جلسه کمیسیون ماده یک به صورت غیر حضوری، با هماهنگی معاونت فرهنگی تشکیل گردید، در این جلسه پرونده های مربوط به اساتید محترم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تقاضاهای ارسال شده (پرونده جناب آقای دکتر جلال ولی الهی عضو هیات علمی دانشکده مواد و فناوریهای نوین، سرکار خانم دکتر سحر کیانیان عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر ) از سوی اعضای کمیسیون مورد بررسی و موافقت قرار گرفت .