معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: برگزاری جلسه دبیران و معاونین انجمن های علمی دانشجویی

جلسه دبیران و معاونین انجمن ها – یکشنبه ۱۰ ام آذر ماه
ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۳:۱۵ – سالن شهید باهنر _ طبقه ۴ اداری – حضور در این جلسه برای همه دبیران و معاونین الزامی است و ثبت خواهد شد.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b3%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b4%db%b8-%db%b1%db%b8