معاونت فرهنگی و اجتماعی

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی؛ امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ کمیسیون ماده یک دانشگاه، به صورت غیرحضوری برگزار شد.

در این جلسه بخش فرهنگی تبدیل وضعیت پیمانی به ازمایشی آقایان دکتر علی نوراله و دکتر سروش پرویزی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.