معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: برگزاری دوره”جامع بورس”

انجمن علمی کارآفرینی برگزار می کند: دوره جامع بورس.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b7_%db%b2%db%b2-%db%b4%db%b7-%db%b1%db%b3