معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: برگزاری یاد واره شهید طهرانی مقدم

“یادواره بزرگ شهید حسن تهرانی مقدم و شهدای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران”

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b3%db%b0_%db%b2%db%b2-%db%b5%db%b9-%db%b4%db%b3